Senato

  

 Kuruluş ve işleyişi

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 Görevleri 

 Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar. 

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil AKKANAT (uhde)
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mukden UĞUR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ 
Fen Fakültesi Senato Üyesi Doç Dr. Şahin UYAVER
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi Prof. Dr. Vural SEVEN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sait DURAN
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi Doç. Dr. Tuba ÇONKA YILDIZ
Raportör Genel Sekreter Özgür Ali ŞİRİN